การลา

จาก Ccwiki

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 สำหรับข้าราชการ และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เรื่อง กำหนดวันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุดงาน วันหยุดประจำปี หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย" ออก ณ 27 สิงหาคม 2545 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดประเภทการลาต่างๆ ขั้นตอนและสิทธิของบุคลากรในการลาตามประเภทต่างๆ ได้แก่

 1. การลาป่วย
 2. การลาคลอดบุตร
 3. การลากิจส่วนตัว
 4. การลาพักผ่อน
 5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
 6. การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือกาเข้ารับการเตรียมพล
 7. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
 8. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 9. การลาติดตามคู่สมรส
 10. การลาของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
 11. การลาของข้าราชการการเมือง และข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร

ในที่นี้จะกล่าวถึงการลาที่บุคลากรมักจะใช้สิทธิการลาบ่อยๆ ตามข้อ 1-4 เนื่องจากมีแบบฟอร์มการลาที่ใกล้เคียงกัน และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ติดตั้งการบันทึการลาบนระบบ HURIS : Human Resource Information System ([1]) เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้บุคลากรสามารถบันทึกการลาและผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ และสามารถสถิติการลารายบุคลากรได้ ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์ จึงจะปรับขั้นตอนการขอลาของบุคลากรใหม่ โดยนำระบบดังกล่าวมาใช้งาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงน โดยเริ่มนำร่องการใช้งานบันทึกการลา ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลาป่วย การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน

 1. บุคลากรบันทึกการลาผ่านระบบ HURIS
  • บุคลากรเข้าสู่ระบบ HURIS โดยระบุ Buasri ID และ Password ที่เว็บไซต์ http://huris.swu.ac.th
  • เลือก Mainmenu > ทะเบียนประวัติ > งานลา > บันทึกการลา
  • ระบุเลฃประจำตัวของบุคลากร และกรอกรายละเอียดการลา
  • กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกการขอลา
  • พิมพ์ใบลา โดยเลือก tab ค้นหา และเลือกรายการลาที่ต้องการ เพื่อพิมพ์เอกสารการลา
 2. บุคลากรนำใบลาที่พิมพ์ผ่านระบบ HURIS เสนอหัวหน้าฝ่ายให้ความเห็นชอบ
 3. หลังจากนั้นให้ส่งมายังงานบุคคล เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติจากรองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ ตามลำดับ
 4. งานบุคคลบันทึกผลการลาผ่านระบบ HURIS และแจ้งผลกลับไปยังบุคลากรและหัวหน้าฝ่าย ผ่าน mail

เงื่อนไขระยะเวลาส่งใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน

ประเภทการลา ระยะเวลาส่งใบลามายังงานบุคคล งานบุคคล เสนอผู้บริหารระดับชั้นและแจ้งผลการลา
1. ประเภทการลาป่วย ส่งใบลาภายใน 2 วันทำการ หลังจากมาปฏิบัติงานได้ ภายใน 2 วันทำการ
2. การลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา ภายใน 2 วันทำการ
3. การลากิจส่วนตัว ส่งใบลาล่วงหน้า 3 วันทำการ หรือ อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ภายใน 2 วันทำการ
4. การลาพักผ่อน ส่งใบลาล่วงหน้า 5 วันทำการ หรือ อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ภายใน 2 วันทำการ

หมายเหตุ  : สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สำนักคอมพิวเตอร์ที่องครักษ์

 • ส่งใบลาผ่านคุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค หรือ scan สี ผ่านมายังหัวหน้าฝ่ายและคุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
 • สำหรับใบลงเวลาปฏิบัติงานให้ส่งกลับมาสำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร ทุกวัน (ผ่านคุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค และหากคุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค ไม่ไปองครักษ์ให้ scan สี ส่งผ่าน Mail คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค และงานบุคคล) เพื่อให้งานบุคคลสามารถบันทึกใบลงเวลาปฏิบัติงานรายวันต่อไป
เครื่องมือส่วนตัว