ก้าวที่สอง

จาก Ccwiki

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

เนื้อหา

เป้าหมาย

 1. การสร้างกลุ่มชุมชนแนวปฏิบัติ
 2. การกำหนดหมวดหมู่ความรู้ของกลุ่ม
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการก้าวที่สอง

การสร้างกลุ่มชุมชนแนวปฏิบัติ

เพื่อสร้างกลุ่มคนที่มีภาระกิจร่วมกันในการขับเคลื่อนงานของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมองโครงสร้างตามฝ่ายในหน่วยงานที่มีการจัดแบ่งอยู่แล้ว เป็นการรวมพลังสร้างความเข้มแข็งในฝ่าย เพื่อเป้าหมาย การพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาชุมชนออนไลน์ และมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ การสร้างชุมชนแนวปฏิบัติเป็นกลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
 • กลุ่มระบบสารสนเทศและ UOC
 • กลุ่มระบบปฏิบัติการและบริการ
 • กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • กลุ่ม Cyber education

การดำเนินการ

 • นำข้อเสอนการจัดกลุ่มเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์
 • ประชุมหารือร่วมกันระหว่างทีมวิจัยวิกิ ตัวแทนผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย สำนักคอมพิวเตอร์

การกำหนดหมวดหมู่ความรู้ของกลุ่ม

เพื่อให้ได้หมวดหมู่ความรู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์ กับการปฏิบัติงานในเบื้องต้นของกลุ่ม ที่จะได้ช่วยกันศึกษา ค้นหา และบันทึกความรู้ทาง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ที่พร้อมใช้งานและต่อยอดความรู้ต่อ ๆ ไป

การดำเนินการ

ใช้กระบวนการในการจัดการความรู้โดยการระดมสมอง เพื่อค้นหาหมวดหมู่ความรู้ มีแนวทาง ดังนี้

 • กลุ่มใช้ความรู้อะไรบ้างในการดำเนินงานของฝ่าย
 • มีความรู้อะไรจากภายนอกบ้างที่นำมาใช้งาน
 • กลุ่มใช้วิธีใดในการค้นหาความรู้จากภายนอก
 • มีการสกัดความรู้หรือประสบการณ์จากสมาชิกของกลุ่มหรือไม่ อย่างไร
 • ตั้งปัญหาของงานเพื่อลองช่วยกันหาวิธีการที่ดีที่สุดของกลุ่มเพื่อลองบันทึกความรู้เข้าไปในหมวดหมู่

กลุ่มทำการสร้างชุมชนแนวปฏิบัติของแต่ละกลุ่ม โดยให้สร้างหน้าบทความใหม่ที่มีเนื้อหาคล้ายหน้า "ตัวอย่างชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สำนักงานผู้อำนวยการ" ให้จัดทำหมวดหมู่ตามที่แต่ละกลุ่มได้สกัดความรู้และประสบการณ์จากสมาชิกกลุ่มแล้ว ซึ่งจะมีหน้าบทความแต่ละกลุ่มดังนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการก้าวที่สอง

จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

การดำเนิการ

 • การให้ความรู้พื้นฐาน ในการใช้เครื่องมือวิกิ และเรื่องเกี่ยวกับชุมชนนักปฏิบัติในการจัดการความรู้
 • ฝึกการนำเสนอ แต่ละกลุ่มนำเสนอหมวดหมู่ความรู้ของแต่ละกลุ่ม
 • ฝึกการระดมสมอง ขัดเกลาหมวดหมู่ความรู้ในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์ของก้าวที่สอง

ได้เว็บไซต์ที่แสดงถึงการขับเคลื่อนลงไปที่แต่ละชุมชนนักปฏิบัติได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงานของกลุ่ม หรือของสำนักคอมพิวเตอร์ได้

เครื่องมือส่วนตัว