ตัวอย่างชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) สำนักงานผู้อำนวยการ

จาก Ccwiki

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

สมาชิกชุมชน

ชื่อสมาชิก บทบาท
1. คุณพัชรินทร์ สนธิวนิช หัวหน้า
2. คุณภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรปภัทร เลขา
3. คุณกรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง สมาชิก

แหล่งความรู้ชุมชน

หมวดหมู่ความรู้ เรื่อง ผู้รู้
การบริหารงานบุคคล การเข้าร่วมสัมนาภายนอก คุณดนัย, คุณพัชรินทร์
การเลื่อนขั้นของบุคลากร คุณดนัย
การเงิน ค่าตอบแทนการอยู่ล่วงเวลา คุณสุธาทิพย์
ค่าตอบแทนเงินสาขาขาดแคลน -
นโยบายและแผน - คุณพัชรินทร์
การประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์สำนักคอมพิวเตอร์ คุณภภัทร์สรณ์
การพัสดุ การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณกรัณฑ์รัตน์
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ คุณกรัณฑ์รัตน์
เครื่องมือส่วนตัว