รณรงค์ โครงการภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน

จาก Ccwiki

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

โครงการ รณรงค์ โครงการภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
  2. เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนักและตระหนักในความเป็นไทยและอัตลักษณ์ไทย
  3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย

ภาษาไทยวันละคำ ตอนที่ 1-10

ภาษาไทยวันละคำ ตอนที่ 11-20

เครื่องมือส่วนตัว