Ccwiki:เกี่ยวกับเว็บไซต์

จาก Ccwiki

ข้ามไปที่: นำทาง, ค้นหา

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์เฉพาะของสำนักคอมพิเตอร์ มศว ดำเนินการติดตั้งครั้งแรกภายใต้โครงการวิจัย "การประยุกต์ระบบ open source เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเว็บแบบวิกิสำหรับสร้างเว็บไซต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบของการร่วมกันทำงาน" เพื่อศึกษาถึงการใช้วิกิเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้ภายในสำนักคอมพิวเตอร์

เครื่องมือส่วนตัว